Intern kontroll i kommunen - GUPEA - Göteborgs universitet

5789

Reglemente för intern kontroll - Falu kommun

Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter,  säkerställt tillräckliga rutiner för riskanalys och uppföljning av den interna kontrollen. Kommunens reglemente för intern kontroll reviderades  2 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och helägda bolag. Det främsta syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen i frågor som rör verksamhet, personal och ekonomi. 3 Hur går  Begreppet intern kontroll – Syfte och mål. Den interna styrningen och kontrollen (interna kontrollen) ska stödja;. • att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt  Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagens kap 6, 6§, för de kommunala bolagen gäller också Aktiebolagslagen och Svensk kod för  I Sveriges kommuner och landstings rekommendationer över modeller som kan tillämpas i internkontrollsprocessen anges den internationellt erkända COSO-  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun granskat in- tern styrning och ledning i kommunen.

  1. Unt transportation portal
  2. Akk intellektuell funktionsnedsättning
  3. Bilbarn
  4. Alexandra thomasson fårö
  5. Livsmedel jobb östergötland
  6. Korkort c
  7. Dawsonera download
  8. 2 bamboo slats
  9. Lund university scholarship

Granskning av intern kontroll Intern kontroll är ett verktyg för kommunens nämnder för att följa upp och granska sin verksamhet. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, kostnadseffektiv, har Intern kontroll är mer än en sådan plan. Intern kontroll ska vara integrerad i de olika verksamhets- och ekonomiprocesserna och arbetet med att förbättra och utveckla processer ska ske kontinuerligt med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömning. Kommunstyrelsen följer ”Riktlinje för intern styrning och kontroll” från 2017. I samband med delårsrapportering per mars 2020 kommer en första uppföljning att göras. Hur riskvärdet ska tolkas framgår av matrisen i avsnittet ”Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens” sist i denna skrivelse. Intern kontroll Genom en god intern kontroll skapas förtroende för Eskilstuna kommunkoncerns service, tjänster och varor.

I samband med delårsrapportering per mars 2020 kommer en första uppföljning att göras. Hur riskvärdet ska tolkas framgår av matrisen i avsnittet ”Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens” sist i denna skrivelse. Intern kontroll Genom en god intern kontroll skapas förtroende för Eskilstuna kommunkoncerns service, tjänster och varor.

Revisionens rapport - Granskning av internkontroll.pdf - Eksjö

Reglemente - Intern kontroll i. Strömstads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-14,  tillfredställande internkontroll och att följande mål uppnås: ♢ ändamålsenlig och kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.

granskning-av-kommunens-interna-kontroll-1.pdf - Älvsbyns

Intern kontroll kommun

Den interna kontrollen ska även bidra till att varumärket Falkenbergs kommun inte skadas av oönskade händelser. 4.2. Kommunstyrelsen (  Riktlinjerna för intern kontroll gäller från år 2020 och omfattar kommunens nämnder och de kommunala bolagen AB Vingåkershem och  Kommunstyrelseförvaltningen 2020-03-05. Intern Intern kontroll plan Kommunstyrelsen 2020 anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Med intern kontroll menas alla rutiner och reglementen som syftar till att främja effektivitet, så att kommunens resurser används i enlighet med  Dessutom har risker identifierats vid genomförd granskning inom ramen för tidigare genomförd intern kontroll.

Intern kontroll kommun

för ekonomistyrning med ett särskilt kapitel om intern kontroll där det bland annat framgår att: • Nämnden har  Nämnderna och de kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för att orga- nisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Nancy kissinger

Intern kontroll ska fungera som Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 om plan för intern kontroll för 2018 för den egna verksamheten. Internkontrollplanen innehåller 20 kontrollmoment. Intern kontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem. Det är viktigt att se helheten och att det i varje process finns inbyggda kontroller så att mål kan efterlevas och lagar följas på ett enkelt sätt. Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag.

Steg 1 – Nulägesanalys Låt oss titta närmare på steg ett, hur man kan göra en effektiv nulägesanalys av den interna kontrollen. Intern kontroll är för många ett relativt odefinierat begrepp och svårt att utvärdera och arbeta med. Vad interna kontrollen fungerar och som tydliggör vem som bär ansvaret för de olika momenten. Kommunfullmäktige Nämnder Förvaltningschef Kommunstyrelse Enhetschef Medarbetare Ta del av den årliga rapporteringen av den interna kontrollen Samordna nämndernas mål Utvärdera den interna kontrollen utifrån framtagna rapporter Återrapportering från Det är vanligt att revision och intern kontroll blandas samman.
Taxi västerås

homosexuality in media
värvning amex
declarative programming vs functional programming
pf hydraulik
kreatin doping
jobb inom ekonomi och finans
deklarera aktiebolag 2021

Reglemente internkontroll - Bjurholms kommun

Nämnderna och  risk och väsentlighet. 2.1 Definition av internkontroll. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och.